Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної ради

МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Черкаської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   № 57

 

смт Маньківка                                                   від 16 грудня 2020 року

Про затвердження

Положення про порядок проведення конкурсу

та Порядку проведення іспиту

на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування

Маньківської селищної ради

 

         Відповідно до п. 20 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів: 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної  ради  (додається ).

2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної  ради (додається ).

3. Контроль за виконання цього розпорядження покладаю на  секретаря селищної ради Аллу ПАВЛЕНКО. 

 

 

Селищний голова                                                                 Валерій ІВАСЮК

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Розпорядження

                                                                                     селищного голови

                                                                                     від 16.12.2020 №57

 

      Положення про порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної ради  

 

1.Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної ради (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України та іншими нормативно-правовими актами встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням селищного голови утворюється конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

 1.4. До складу конкурсної комісії входять: голова, секретар і члени конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії є  секретар селищної ради. Секретарем конкурсної комісії є головний спеціаліст з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування. До складу конкурсної комісії входять головні спеціалісти, спеціалісти  та керівники діючих створених відділів селищної ради. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує один з членів конкурсної комісії за рішенням голови комісії.

 1.5. На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

1.6. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.7. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи,  які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі - близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань щодо цієї особи.

1.8. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату селищної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору в межах Маньківської селищної ради.

 

2. Умови проведення конкурсу

 

 2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним  головою за наявності вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які :

- визнані в установленому порядку недієздатними;

 - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

         2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади посадової особи селищної ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

 1) публікація оголошення органом місцевого самоврядування про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

                   3. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради.

3.2.  В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі дані:

1) місцезнаходження Маньківської селищної ради;

2) назви вакантних посад;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені в посадових інструкціях згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (не менше 15 та не більше 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

          В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення осіб на посаду в межах селищної ради згідно з пунктом 1.8. цього Порядку, конкурс не оголошується.

  

          4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

4.1. Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії  селищної ради, такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (додаток 1 до Положення);

         2) заповнену особову картку державного службовця з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) електронну декларацію, як кандидата на посаду, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

6) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 2 до Положення).

4.2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.3. Особа, яка працює у  селищній раді і бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву про участь в конкурсі, а документи, зазначені в пункті 4.1 цього Положення, до заяви не додаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має право додати до заяви про участь в конкурсі, крім зазначених документів в пункті 4.1  цього Положення, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

 4.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря конкурсної комісії. Документи переможця конкурсу, зазначені в пункті 4.1 цього Положення, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.

 

                      5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Маньківської селищної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого комітету Маньківської селищної ради.

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Маньківської селищної ради та переліки питань на перевірку знання законодавства, в тому числі і з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування)  Маньківської селищної ради, затверджуються селищним головою відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробленого та затвердженого Національним агентством України з питань державної служби (додаток 3).

 5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Маньківської селищної ради і протягом року можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу за рішенням селищного голови. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до чинного законодавства України.  

5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» .

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 Керуюча справами виконавчого

комітету селищної ради                                                                     Наталія ОЛІЙНИК

 

Додатки